top of page

WAR IN UKRAINE 
25.04.2022 
HOSPITAL

7:00 am
We are leaving Kiev by car…. We have a long way to go to one of the hospitals in which doctors save the life and health of people injured during hostilities - civilians and military.


2:13 pm
We are there - we first talk to the doctor who introduces us. Inside, the head of the clinic welcomes us with immense warmth. He is extremely grateful for the help they receive from Poland. His daughter studied in Poznań.


2:30 pm
We begin
For the sake of the safety of doctors and their patients, I cannot give the real names of people ... The photos you will see show the rooms where the medical service of the hospital works. They present the conditions under which doctors must fight for human life.

We go to the patients
In one room there are two men from the town of X, one with a screwed leg, the other very young, with a limb amputated. Both after rocket attacks. One of them shows in a photo what is left of his house - ruins. On the other floor, a man who was a volunteer in the town of Y - serious spine injury, also after shelling from armored weapons.

The doctor tells me stories about a Russian pilot bombing a village in Ukraine. His plane is knocked down. The pilot saves himself by catapulting from his machine. After reaching the ground, he runs away and looks for a hideout. He sees two people nearby - they noticed him ... It's a death sentence for them. The pilot kills two innocent people with a handgun in order not to be betrayed. Then he finds an empty house and hides in the attic ... the next day, he is found by Ukrainian forces. He is a prisoner of war who is exchanged with a group of other Russian prisoners for 86 Ukrainian.


4:30 pm
We have a long way to go. We return to our Kiev apartment ... in silence ... We need it like air.  

Szpital 


Godzina 7:00 
Wyjeżdżamy z Kijowa samochodem…. Czeka nas długa droga do jednego ze szpitali w którym lekarze ratują życie i zdrowie ludzi poszkodowanych podczas działań wojennych - cywilów jak i wojskowych.


Godzina 14:13 
Jesteśmy na miejscu - rozmawiamy najpierw z lekarzem, który nas wprowadza. W środku ordynator wita nas niezmiernie ciepło. Jest niezmiernie wdzięczny za pomoc jaką otrzymują z Polski. Jego córka studiowała w Poznaniu.


Godzina 14:30 
Zaczynamy
Ze względu na bezpieczeństwo lekarzy i ich pacjentów nie mogę podać prawdziwych imion osób… Fotografie, które zobaczycie pokazują pomieszczenia w których pracuje służba medyczna szpitala. Przedstawiają warunki w których lekarze muszą walczyć o ludzkie życie. 

Wchodzimy do pacjentów
Na jednej sali leży dwóch mężczyzn z miasteczka X jeden z ześrubowaną nogą, drugi bardzo młody po amputacji kończyny. Obaj po atakach rakietowych. Jeden z nich pokazuje na zdjęciu co zostało z jego domu - zgliszcza. Na innym piętrze mężczyzna który był wolontariuszem w miasteczku Y -  poważny uraz kręgosłupa również po ostrzale tym razem pociskami z broni pancernej. 

Lekarz opowiada mi historie o rosyjskim pilocie bombardującym którąś z wiosek na Ukrainie. Jego samolot zostaje strącony. Pilot ratuje się katapultując ze swojej maszyny. Po znalezieniu się na ziemi ucieka i szuka kryjówki. Nieopodal widzi dwie osoby - zauważyły go… To dla nich wyrok śmierci. Pilot zabija dwie niewinne osoby z broni krótkiej aby nie zostać zdradzonym. Potem odnajduje pusty dom i chowa się na poddaszu… na drugi dzień zostaje odnaleziony przez siły ukraińskie. Jest jeńcem wojennym, który zostaje wymieniony z grupą innych rosyjskich więźniów na 86 ukraińskich. 


Godzina 16:30 
Przed nami długa droga. Wracamy do naszego kijowskiego mieszkania… w ciszy… Potrzebujemy jej jak powietrza. 

bottom of page